تحصن روحانیون در مسجد دانشگاه تهران در اعتراض به جلوگیری از بازگشت امام خمینی


1594 بازدید

تحصن علما و روحانیون در مسجد دانشگاه تهران، در پی اقدام دولت بختیار در بستن فرودگاههای کشور جهت ممانعت از بازگشت امام خمینی به وطن؛ 8 بهمن 1357