شناسائی اسرائیل به مدد پول


1406 بازدید

شناسائی اسرائیل به مدد پول
شماره: 146 تاریخ: 31/4/43دبیر سپهری که معروف به همکاری با مقامات سفارت شوروی در ایران است به یکی از دوستان خود اظهار داشته پس از شناسائی دولت اسرائیل به طور " دو فاکتو " از طرف ایران دولت اسرائیل همه ماهه مبلغ دو میلیون تومان برای تبلیغ توسط آقایان گلشاییان و علی وثوق و احمد آرامش خرج می‌کند که در پس پرده آقای مهندس شریف امامی رئیس مجلس سنا هم در آن دخالت دارد دبیر سپهری اظهار نموده در مسافرت اخیر مهندس شریف امامی به اسرائیل چهار میلیون توان به او پرداخت گردیده که ترتیب شناسائی دولت اسرائیل را بدهد.

به عرض برسد

اطلاعیه از اداره کل سوم ؟ در این ساعت

اداره کل هفتم- 4/8