نطق سفارشی!


1580 بازدید

نطق سفارشی!
جناب آقای شجاع‌الدین شفا معاون محترم وزارت دربار شاهنشاهی
به طوری که استحضار دارند بنا به دعوت اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانوی ایران رئیس جمهوری ایالات متحدة آمریکا و بانو نیکسون در تاریخ سه‌شنبه نهم خرداد ماه 1351 برای یک دیدار رسمی به ایران تشریف‌فرما خواهند شد خواهشمند است نسبت به تهیه نطقی که اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر در سر میز شام ایراد خواهند فرمود اقدام فوری معمول دارند.
رئیس کل تشریفات شاهنشاهی ـ هرمز قریب