رضاشاه، قبل و بعد از تبعید!


رضاشاه، قبل و بعد از تبعید!
رضاشاه قبل و بعد از تبعید به «جزیره موریس»، از نگاه تصویرگر روزنامه «کیفر»؛ 11 مرداد 1321