رضاشاه، قبل و بعد از تبعید!


6703 بازدید

رضاشاه، قبل و بعد از تبعید!
رضاشاه قبل و بعد از تبعید به «جزیره موریس»، از نگاه تصویرگر روزنامه «کیفر»؛ 11 مرداد 1321