سرپل تجریش اول خیابان جعفر آباد سال 1335


سرپل تجریش اول خیابان جعفر آباد سال 1335یک روز زمستانی درابتدای خیابان جعفر آباد سال 1335
روستای جعفر آباد که بین دو قریه دربند و سعدآباد قرار داشت در دوران قاجار از اهمیت بالایی برخوردار بود و یکی از اصلی‌ترین روستاهای شمیرانات محسوب می شد.

جعفر آباد متعلق به خاندان قاجاری بود که مالکیت اکثر املاک این محدوده را در اختیار داشت. در اوایل دورهٔ حکومت رضاخان برای ساخت کاخ سعدآباد تمام اراضی جعفرآباد، سعدآباد و بخشی از دربند ازمالکین غصب شد. بدین ترتیب کل روستای جعفر آباد در طرح ساخت کاخ، از بین رفت و جزئی از کاخ سعدآباد قرارگرفت.