صدام : صلح با ایران به نفع عراق است


1514 بازدید

صدام : صلح با ایران به نفع عراق است