لیست آنفرماسیونهای آمریکا


1966 بازدید

لیست آنفرماسیونهای آمریکا
اطلاع واصله حاکیست‌:
روز 23/4/1354 آقای اکبر سرقینی اهری کارمند اداره‌کل اطلاعات و جهانگردی در جلسه کمیته تشریفات سال زن که در اداره اطلاعات و جهانگردی آذربایجان شرقی تشکیل گردیده بود ضمن گفتگو با دوستانش اظهار داشته است (من به جناح انصاری نمی‌پیوندم چون انصاری عضو سازمان «سیا») آمریکاست و این مطلب در لیست اسامی آنفرماسیونهای آمریکا که از طرف انگلیسیها منتشر شده ذکر گردیده است‌.