نام «امیرعباس» را چه کسی برای «هویدا» انتخاب کرد؟


تاریخ سند: ۷ شهریور ۱۳۴۵

خیلی محرمانه
اظهارات بهرام شاهرخ درباره آقای نخست وزیر
روز پنجم شهریور ۱۳۴۵ آقای بهرام شاهرخ رئیس مؤسسه خبرگزاری آلمان در تهران به طور کاملاً خصوصی ضمن بحث پیرامون اعلامیه صادره به امضاء مهندس نصرت الله احمدپور اظهار نمود هویدا سعی داشت گذشته مرا به لجن بکشد و تیره سازد و من تصمیم داشتم در صورتیکه به روش خود ادامه دهد، موضوع بهائی بودن او و پدرش را که منشی شوقی افندی بوده است و نام عباس را نیز همان شوقی افندی برای بزرگداشت نام برادر[=پدربزرگ] خود عباس افندی بر هویدا نهاده است و امیر را هم به خاطر احترام برادرش[=پدربزرگش] بر اول آن افزوده است برملا کنم، ولی خوشبختانه شخص دیگری به طور ناقص این عمل را انجام داده و من تا حدودی خیالم راحت شد.

نظریه منبع: بهرام شاهرخ در این چند روزه بسیار ناراحت و عصبانی به نظر میرسد.

نظریه رهبر عملیات: به نظر میرسد که منظور بهرام شاهرخ از شخص دیگری که مطالبی درباره آقای نخست وزیر نوشته است اعلامیه صادره به امضاء نصرت الله احمدپور بوده است.

 


نام «امیرعباس» را چه کسی برای «هویدا» انتخاب کرد؟