مراسم نصب اولین سنگ بنای دانشگاه تهران توسط رضاشاه پهلوی


4679 بازدید

مراسم نصب اولین سنگ بنای دانشگاه تهران توسط رضاشاه پهلوی