مراسم نصب اولین سنگ بنای دانشگاه تهران توسط رضاشاه پهلوی


6273 بازدید

مراسم نصب اولین سنگ بنای دانشگاه تهران توسط رضاشاه پهلوی