تعطیلی مغازه ها و راهپیمایی مردم شهرکرد


1519 بازدید

تعطیلی مغازه ها و راهپیمایی مردم شهرکرد
تلفنگرام

کلیه مغازه‏ها بسته و حدود 1000 نفر ضمن راه‏پیمائى در خیابانها مبادرت بدادن شعار مضره نمودند هر گونه حادثه‏اى بموقع باستحضار میرسد.

10/10/5710364/19 ه کامیار

گیرنده ـ شب افروز

گوینده ـ عباسى

ساعت 1250

تاریخ 10/10/57

* روزنامه اردو زبان جنگ چاپ راولپندى پاکستان در شماره امروز (10/10/57) خود نوشت که حدود ده هزار نفر از شیعیان پاکستان در شهرپاراچانار دست به یک راهپیمایى زدند و همبستگى خود را با آیت‏اللّه‏ خمینى رهبر تبعیدى ایران اعلام کردند. تظاهرکنندگان شعارهاى ضدشاه مى‏دادند. مغازه‏هاى شهر نیز بسته بود. (بولتن محرمانه خبرگزارى پارس، ش 287، ص 3 و 4)