۱۵ خرداد ۱۳۴۲ (عکس شماره ۲)


1925 بازدید

۱۵ خرداد ۱۳۴۲ (عکس شماره ۲)