۱۵ خرداد ۱۳۴۲ (عکس شماره ۲)


1789 بازدید

۱۵ خرداد ۱۳۴۲ (عکس شماره ۲)