ورود محمد رضا پهلوی به پاکستان ، ۶/۱۲/۱۳۵۳ ، ذوالفقار علی بوتو پشت سر شاه


2546 بازدید

ورود محمد رضا پهلوی به پاکستان ، ۶/۱۲/۱۳۵۳ ، ذوالفقار علی بوتو پشت سر شاه