ورود محمد رضا پهلوی به پاکستان ، ۶/۱۲/۱۳۵۳ ، ذوالفقار علی بوتو پشت سر شاه


2183 بازدید

ورود محمد رضا پهلوی به پاکستان ، ۶/۱۲/۱۳۵۳ ، ذوالفقار علی بوتو پشت سر شاه