عصر عاشورای 42 در مدرسه فیضیه


عصر عاشورای 42 در مدرسه فیضیه
دو گزارش ساواک از وقایع مربوط به سخنرانی تاریخی امام خمینی در مدرسه فیضیه در عصر 13 خرداد(عاشورا) 1342