نقاط بحران خیز در آرشیو (با نگاهی به مرکز اسناد آستان قدس رضوی)


1945 بازدید

 

نقاط بحران خیز در آرشیو (با نگاهی به مرکز اسناد آستان قدس رضوی)/ حمید ژیان پور
 

هر بحران پیش از رویداد، یک سلسله علامت‌های هشدار دهنده اولیه دارد. اگر بتوان این علامت‌ها را گرفت، بزرگ کرد و روی آن‌ها اقدام نمود، می‌توان از خیلی از بحران‌ها، پیش از رویداد، جلوگیری کرد.

ممکن است در خیلی از این موارد این علامت‌ها بسیار ضعیف باشد، با این وجود اغلب، در هر سازمانی دست کم کارشناسانی هستند که در باره هر رویدادی که در شرف وقوع است، اطلاع دارند. نکته این جاست که بحران‌های گوناگون دارای علامت‌های مخصوص به خود هستند. به همین دلیل، هر سازمانی باید از خود بپرسد "علامت ویژه بحرانی که در شرف وقوع است چیست؟ در این مقاله راهبرد مدیریت بحران در آرشیوها در تدوین برنامه‌های حفاظت پیشگیرانه و همچنین برنامه ریزی صحیح برای کنترل آن، با نگاهی به شرایط موجود در مرکز اسناد آستان قدس رضوی مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌های موضوعی: بحران در مراکز آرشیوی، نقاط بحران خیز درآرشیو، مرکز اسناد آستان قدس رضوی، راهبرد مدیریت بحران در آرشیو.


ical.ir