کنترل ساواک بر فعالیتهای آیت الله فلسفی


2208 بازدید

کنترل ساواک بر فعالیتهای آیت الله فلسفی


درباره : شیخ محمد تقى فلسفى واعظ پیرو شماره 8932/312 ـ 28/10/50

به : ریاست ساواک استان تهران (20 ه 12) تاریخ 30/10/50

از : اداره کل سوم (312) شماره : 8984/312نظر باینکه اظهارات1 نامبرده بالا در بین متعصبین مذهبى، بازاریان و روحانیـون داراى انعکاس میباشـد و عـده‏اى از افـراد مـورد بحـث داراى گرایشهایى بوى هستند احتمالاً ممکن است بر اسـاس اظهاراتـى که او لـه خمینـى نمـوده اســت فعالیتهائى را در این جهت آغاز نمایند. بنابراین ایجاب مینماید با تجهیز امکانات و توجیـه منابـع موجـود عناصریکه احیانا در صدد هستند که دست باینگونه فعالیتها بزنند شناسائى و هرگونه فعالیتهاى آنها بموقع جلوگیرى و خنثى گردد. علیهذا خواهشمند است دستور فرمائید ضمن بمورد اجرا گذاردن موارد مورد اشاره بالا مواردیکه ذیلاً منعکس میباشد دقیقا بمرحله اجرا در آورده و نتیجه را باین اداره کل مستمرا گزارش نمائید.

1ـ کماکان تلفنهاى منازل یاد شده تحت کنترل قرار گرفته و خلاصه مذاکرات روزانه باین اداره کل منعکس شود.

2ـ با ایجاد پست مراقبت در منازل یاد شده اشخاصیکه بمنازل یاد شده تردد مینمایند مورد شناسائى قرار گیرند.

3ـ هر گونه فعل و انفعال و فعالیتها و عکس العمل یاد شده با توجه به طرحى که اخیرا بمورد اجرا گذاشته شده دقیقا تحت کنترل و مراقبت قرار گیرد.مدیر کل اداره سوم

مقدم

از طرف ..........

آقایان رهبران عملیات ملاحظه فرمایند. 6/11/50

اقدام گردیده است 16/11/50

بمنابع مربوطه در مورد مراقبت از اعمال و رفتار فلسفى آموزش داده شده است. 6/11/50

1 ـ سخنرانى مسجد جامع مورد نظر است.