گزارش وقایع و حوادث حوزه فرماندارى نظامى تهران و حومه


1508 بازدید

گزارش وقایع و حوادث حوزه فرماندارى نظامى تهران و حومه


مدت : از ساعت 0800 روز 20/11/1357 الى ساعت 1700 روز 20/11/1357

1ـ برابر گزارش گارد شاهنشاهى روز 19/11/1357 سرباز وظیفه عزیزاله یزدانى گماشته مرحوم سرهنگ کوثر جمعى گارد شاهنشاهى خودرو پیکان شماره 92239 تهران ع دولوکس کرم رنگ مدل 1357 افسر مذکور را ربوده و با لباس غیر نظامى به بجنورد گریخته است. (مراتب به ژاندارمرى ک ش و شهربانى ک ـ ش و دژبان مرکز اعلام گردید)

2ـ برابر گزارش فرماندارى نظامى منطقه 1

الف ـ چهار نفر غیر نظامى مشروحه زیر در مورخه 19/11/1357 به همافر دوم مهدى على‏آبادى جمعى پایگاه یکم شکارى گردان نگهدارى مراجعه و از مشارالیه میخواهند که همبستگى خود را با روح‏اله خمینى اعلام و در راه‏پیمائى مورخه 19/11/1357 شرکت و از دولت بازرگان پشتیبانى نماید که همافر مذکور از قبول پیشنهاد آنها خوددارى و غیر نظامیان مذکور با کمک اهالى محل به همافر نامبرده بالا و برادرش بنام على على‏آبادى حمله‏ور با چاقو آنان را مجروح مى‏نمایند که چهار نفر افراد حمله‏ور دستگیر و مسئله تحت رسیدگى است.

الف ـ سیدکمال مصطفوى ب ـ حسین حیدرى ـ پ ـ تهرانى ـ ت ـ ولى نظریه : به نظر میرسد عناصر اخلالگر در مرحله بعدى به منازل افسران و درجه‏داران نیروى‏هاى مسلح مراجعه و چنین عملى را انجام دهند.

ب ـ اعلامیه مشروحه زیر در منطقه 1 پخش شده است. اگر همه عزیزانمان را در خاک بغلطانند ـ اگر با پاى برهنه در روى برف زمستانى مرا برژه وا دارند ـ اگر براى تبعید مرا به ظفار فرستند و اگر در آخر بجوخه اعدام بسپارند به امام قسم که بروى برادرانم آتش نخواهم گشود.

پ ـ در ساعت 1120 روز جارى شخصى بنام عین‏اله دارایى که تعدادى در حدود یکصد قطعه اسکناس پنجهزار ریالى چاپ شده ملصق به عکس خمینى در خیابان فرح‏آباد ژاله میفروخته مقارن ساعت 1130 نیز شخص دیگرى بنام محمد محمدخانى که حدود پنجاه و هشت قطعه اسکناس پنجهزار ریالى ملصق بعکس خمینى را در میدان بهارستان میفروخته بوسیله مأمورین فرماندارى نظامى دستگیر شدند پس از تشکیل پرونده به باغشاه اعزام خواهند شد.

3ـ برابر گزارش فرماندارى منطقه 2 فرماندارى نظامى در ساعت 0930 روز جارى تعدادى حدود 100 نفر مخالف قانون اساسى تظاهرات ضد ملى نموده و خودروهاى طرفداران قانون اساسى را پنجر نموده و یا شیشه‏هاى آنها را شکستند و سپس در کف خیابان بعنوان مخالفت با قانون اساسى نشستند که به مأمورین فرماندارى نظامى اعلام گردید نسبت به متفرق کردن آنها اقدام نماید.

4ـ برابر گزارش فرماندارى نظامى منطقه 4

الف ـ در ساعت 1025 روزجارى در دروازه دولت بین مخالفین و موافقین قانون اساسى درگیرى ایجاد شد که با استعمال گاز اشک‏آور متفرق گردیدند.

ب ـ در ساعت 1200 اتومبیل مزدا قرمز رنگ بدون پلاک با چهار نفر سرنشین زن مسلح بطرف مأمورین پلیس تیراندازى نموده سپس از سعدى شمالى بطرف جنوب متوارى گردیدند که مراتب به پلیس تهران جهت تعقیب و دستگیرى متجاوزین ابلاغ گردید.

5ـ برابر گزارش افسر شناسائى هوائى

الف ـ در ساعت 1000 روز جارى تعدادى در حدود 30000 الى 40000 نفر از طرفداران قانون اساسى در ورزشگاه امجدیه اجتماع نموده بودند.

ب ـ در ساعت 1000 تعداد 30000 نفر در دانشگاه تهران اجتماع نموده بودند و تعداد زیادى تاکسى در میدان 24 اسفند در حال رژه رفتن بودند.1

6ـ برابر گزارش ضد اطلاعات در ساعت 1017 در نزدیکى سفارت آمریکا تعدادى به طرفدارى از خمینى اجتماع نموده و شعار میدادند که گروهبانیکم مرتضى تقى‏زاده رسته پیاده جمعى کرمانشاه که از مأمورین فرماندارى نظامى میباشد به مردم اظهار میدارد ما نوکر خمینى هستیم و مردم را بطرف امجدیه هدایت مى‏نماید که این اجتماع توسط پرتاب گاز اشک‏آور از طرف مأمور دیگر فرماندارى نظامى متفرق میگردند.

7ـ برابر گزارش بخش 7 دژبان مرکز در ساعت 1030 روز جارى جمعیتى در حدود 10000 الى 20000 هزار نفر در دانشگاه تهران اجتماع نموده و مهندس مهدى بازرگان براى نامبردگان سخنرانى مینموده است.

8ـ برابر اعلام آقاى دکتر هوشیار (با نام مستعار) یکى از پزشکان که سابقا استاد دانشگاه تهران بوده و در بیمارستان پهلوى در قسمت پاتالوژى تدریس میکرده در یک مهمانى خانوادگى اظهار داشته مقدار متنابهى اسلحه و مهمات در زیر زمینها و سردخانه بیمارستان پهلوى نگاهدارى شده و با استفاده از آمبولانس‏هاى اورژانس اسلحه وارد و یا در مکان‏هاى دیگر توزیع میشود حتى تعدادى افراد مسلح از این سلاحها شبانه‏روز نگاهدارى مى‏نماید. (مراتب جهت تعیین صحت سقم قضیه بسازمان تهران اعلام گردید.) معاون و رئیس ستاد فرماندارى نظامى تهران و حومه ـ سرلشگر رضا ناجى1ـ اجتماع دانشگاه تهران براى شنیدن سخنرانى مهندس بازرگان بود. بازرگان در سخنان خود «برنامه دولت انقلابى را در 6 ماده اعلام داشت... 1ـ احراز و انتقال قدرت 2ـ ارائه و اثبات قانونیت (رفراندوم) 3ـ احیا و اداره و اصلاح مملکت 4ـ انتخابات مجلس مؤسسان و ارجاع به آراء عمومى براى تدوین و تصویب قانون اساسى جدید 5ـ انتخابات مجلس شوراى ملى 6ـ استعفا و تحویل کار به رئیس جمهورى و به دولت رسمى بعدى.» این مراسم یک ساعت و نیم طول کشید. (اطلاعات، ش 15781، ص 7)

البته یک اجتماع دیگر نیز امروز (20/11/57) در دانشگاه تهران بر پا شد که از طرف سازمان چریکهاى فدایى خلق بود اما ظاهرا جاى‏شان را به مهندس بازرگان دادند تا با مردم سخن بگوید. (از سید ضیاء تا بختیار، ص 919)