تلگراف دربار به تیمورتاش مبنی بر ترک مسکو


1910 بازدید

تلگراف دربار به تیمورتاش مبنی بر ترک مسکو


طهران برلن بتاریخ 28 آبان ماه 1305 20 نوامبر.

تلگراف صادره نمره صادره 488. خروج 28 آبان

حضرت آقای وزیر دربار پهلوی

61 به‌عرض رسید. بر طبق پیشنهاد حضرتعالی مقررات همایونی نیز شرف صدور یافت که در مسکو معطل نشده مراجعت فرمایید.

بهرامی

خرم صباح آنکه تو بر وی گذر کنی