درباره حاکم دوبی‌


2028 بازدید

درباره حاکم دوبی‌
امین‌اله فروغی در ملاقات مجدد و کوتاه مدت روز 2/9/57 خود با حاکم دوبی ضمن صحبت‌های خصوصی نظر شیخ راشد را راجع به خمینی استفسار و از وی سئوال نموده است که چنانچه خمینی به دوبی وارد شود نحوه رفتار ایشان با خمینی چگونه خواهد بود و حاکم دوبی پاسخ داده است فوراً او را دستگیر و زندانی خواهد نمود در این ملاقات فروغی پس از توقف کوتاه و صرف قهوه قصر شیخ را ترک نموده است.
نظریه رهبر عملیات ـ خبر صحت دارد.
نظریه نمایندگی ـ
نظریه اداره کل دوم تحقیقات پیرامون کسب هرگونه اطلاعات اضافی دیگر ادامه دارد که نتیجه پس از حصول اعلام خواهد شد.