کاهش آمادگی نظامیان اسرائیلی


999 بازدید

کاهش آمادگی نظامیان اسرائیلی

 

فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده اند: کاهش بودجه بروی آمادگی نیروهای نظامی تاثیر منفی گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری قدس(قدسنا) بنقل از عاروتص شوا مقامات بلند پایه نیروهای رژیم صهیونیستی هشدار داده اند که کاهش در بودجه نظامی به سلامت نظامیان ضرر زده است.

یکی از فرماندهان دراین زمینه گفت:کمبود تمرینات مناسب سطح آمادگی سربازان را پایین آورده است و اسراییل را به دوران قبل از جنگ دوم لبنان برگردانده است. وی بااظهار تاسف افزود:تمرینات مناسب یک جنگ واقعی نیستندو اگر تمرین نکنیم وبه یک سطح مناسب از آمادگی و مهارت نرسیم نمی توانیم آنگونه که انتظار میرود ماموریتهایمان راانجام بدهیم.

این افسر عالیرتبه با اشاره به اینکه بخشهایی از نیروهای نظامی کمکهای مالی بیشتری دریافت میکنند تصریح کرد:سیاست یک بام ودوهوا نمیتواند ادامه پیداکند.وی تمرینات را برای نیروهای اسرائیلی جهت حفظ آمادگی جسمانی آنها در نبردهای احتمالی آینده حیاتی دانست.

این فرمانده ارتش اسرائیل که عاروتص شوا نام اورا فاش نکرد خاطر نشان کرد:شما نمی توانید با این سطح پایین حقوقها یک ارتش را در مدت زمان طولانی حفظ کنید.وی اظهارداشت:سطح آمادگیها به قدری پایین است که افراد شاغل در زمینه های دیگردراینصورت رد صلاحیت می شوند.من هیچگاه به پزشکی دراین سطح اعتماد نمی کنم.

 


قدسنا