آموزگار و تشکیل حزب جدید


1649 بازدید

آموزگار و تشکیل حزب جدید
درباره : تشکیل حزب جدید (حزب سوم)از : 300 / الف تاریخ 19/4/45

به : بخش 321 شماره : 392 ـ 300 الفاین روزها بین محافل سیاسى پایتخت بیش از همه صحبت از حزب سوم و شخصى است که باید رهبرى این حزب را بعهده بگیرد بحث و گفتگو میشود. این محافل میگویند آقاى دکتر جمشید آموزگار لیدرى این حزب را که در حقیقت هسته اصلى آن همان جمعیت تحصیل کرده‏هاى خارج است یعنى (امریکا و اروپا) بعهده خواهد گرفت. علاوه بر این در میان اعضاء این گروه بر سر لیدرى آن اختلاف نظر حاصل شده و عده‏اى نیز بطرفدارى از آقاى دکتر خداداد فرمانفرمائیان1 قائم مقام رئیس کل بانک مرکزى برخاسته‏اند و میگویند بانى و مسبب این کار ایشان بوده و باید هم رهبرى این جمعیت را که هسته مرکزى حزب سوم را تشکیل خواهد داد عهده دار شود. علاوه براین در محافل مختلف دیگر و بالاخص بین روزنامه‏نگاران درباره رهبر و لیدر حزب سوم از آقاى معینیان نام برده مى‏شود و میگویند از طرف شاهنشاه ماموریت تشکیل این حزب بایشان محول شده و مدتى است مشغول مطالعه و بررسى این امر هستند. در هر حال آنچه مسلم است همه در انتظار تشکیل این حزب و فرمایشات ملوکانه خطاب بنمایندگان مجلسین که روز جارى صورت خواهد گرفت هستند. ضمنا معتقدند که این حزب انتخابات آینده را انجام خواهد داد و بطور قطع سران حزب در ترمیم کلى کابینه نیز شرکت خواهند کرد.

(رونوشت برابراصل است) در پرونده جمشید آموزگار بایگانى شود. سامعى 294 ـ الف ـ م1ـ دکتر خداداد فرمانفرمائیان، قائم مقام رئیس کل بانک مرکزى خداداد فرمانفرمائیان فرزند عبدالحسین در سال 1307 در تهران متولد شد. تحصیلات خود را تا دکتراى رشته اقتصاد در دانشگاههاى امریکا ادامه داد. وى سمتهایى منجمله: تدریس در دانشگاههاى امریکا، مدیریت امور اقتصادى سازمان برنامه و بودجه، عضو شوراى عالى اقتصاد، قائم مقام ریاست کل بانک مرکزى و... را عهده دار بود. در سند بیوگرافى ساواک چنین آمده است: «در سال 40 از طرفداران جدى سیاست امریکا و از جمله ایرانیان نادرى بوده که اجازه توقف دائم در ایالات متحده امریکا را داشت و رابط و واسطه خصوصى آقاى دکتر امینى نخست وزیر (وقت) با امریکائیها بوده، مضافا بر اینکه وى داراى همسر آمریکائى نیز بوده است. برابر گزارش دیگرى در سال 43 شخصى به نام محمد ضرغامى با عوامل انگلیسیها ارتباط داشته که مشارالیه واسطه این ارتباط معرفى شده است.» فرمانفرمائیان به واسطه خوش خدمتى به آمریکائیان و سفارش آنان به دریافت چهار مدال همایون از سوى شاه مفتخر شده است! نامبرده از اعضاى جمعیت فراماسونرى و طبق ادعاى اسماعیل رائین (نویسنده کتاب فراموشخانه در ایران) جزء وابستگان به شوراى امریکائى بوده است.