اگر روزی 100 نفر را هم دستگیر و اعدام کنید اهمیتی نخواهد داشت


2832 بازدید

اگر روزی 100 نفر  را هم دستگیر و اعدام کنید اهمیتی نخواهد داشت
روز 11 شهریور 1306 نامه‌ای با سربرگ «دفتر مخصوص شاهنشاهی» خطاب به «امیر لشکر جنوب» صادر شد. در این نامه با اشاره به ناآرامی‌های جنوب کشور، تاکید شده « اگر روزی 100 نفر را هم دستگیر و اعدام کنید اهمیتی نخواهد داشت»

متن نامه به شرح زیر است:

امیرلشکر جنوب

از مدلول تلگراف رمز شما راجع به اغتشاش اطراف محمره به وسیله اعراب مستحضر شدم. این که تصور تحریک در این مورد کرده‌اید، این موضوع تصور نیست، بلکه یقین قطعی است که در تمام آن خطی که باید انتشار راه‌آهن بشود همه جا نتیجه این تحریکات و اغتشاشات ظاهر و از اغتشاش اطراف محمره نیز مقصود این است که نگذارند قوای آنجا کمکی به حومه دزفول و خط استان بنمایند و با اعمال به وسیله همین اغتشاشات مانع شوند که ترتیب اثری به امتداد خط آهن داده شود.

این است اصل نقطه و مقصود که شما باید در تمام موارد متذکر بوده و بر اثر این عقیده البته اگر عده ساخلوی آنجا را (چنانچه متذکر شده‌اید) کافی برای رفع اغتشاش جوانب محمره نمی‌دانید، تمام قوای لشکری را باید به مصرف این فکر و عقیده برسانید که خاطر محرکین بالمره مأیوس شود و از طرف دیگر در کار آن خط فتور و تأخری حاصل نگردد. برای ثبت موقعیت باید تمام همّ خود را مصروف رفع اغتشاشات نموده و اگر روزی 100 نفر از اشرار را هم دستگیر و اعدام کنید اهمیتی نخواهد داشت.

***

یادآوری می‌شود بر اثر شیوع وبا در شهرهای خوزستان از جمله محمره(خرمشهر) تعداد زیادی از مردم طی مرداد 1306 جان خود را از دست داده‌اند. (روزنامه اطلاعات، 15 مرداد 1306 آمار تلفات ناشی از وبا در هریک از شهرهای استان خوزستان را در صفحه اول خود ذکر کرده است) از این رو اجتماعات روزمره آنان در نواحی مختلف شهر نوعی استمداد از حکومت رضاشاه بوده است.