اجتماع در مسجد هدایت


2169 بازدید

اجتماع در مسجد هدایت
موضوع : مسجد هدایت

شماره : 1894/312 تاریخ 6/5/41

از ساعت 20 روز 5 شنبه 4/5/41 جلسه هفتگى مسجد هدایت با شرکت قریب 300 نفر دانشجوى دانشگاه ـ کارمند ـ فرهنگیان و اصناف و بازارى وابسته به جبهه ملى و نهضت آزادى ایران در مسجد هدایت تشکیل گردید. قبل از تشکیل این جلسه نماز جماعت مغرب و عشاء به پیشنمازى آیت‏اللّه‏ سیدمحمود طالقانى برگزار گردید و بین دو نماز مهندس کتیرایى عضو نهضت آزادى ایران نامه‏اى به سیدمحمود طالقانى داده و از مسجد خارج شد در این وقت دکتر سحابى وارد مسجد گردیده و در کنار آیت‏اللّه‏ طالقانى نشست و به گفتگوى خصوصى پرداخت سپس آیت‏اللّه‏ مطهرى شروع به صحبت نموده و ابتدا پیرامون خصلت رسول اکرم مطالبى ایراد و آن گاه به انتقاد از اوضاع پرداخته و گفت سیاست از دین جدا نیست حالا چرا دین و قرآن با این سیاست و قانون مخالف است براى آن که سیاست فعلى علیه دین است اینها چند نفر مظلوم را گرفته و به زندان مى‏برند براى شان که مقامشان محفوظ بماند و اگر بدانند که با زندانى نمودن اشخاص هم نمى‏توان مقام و موقعیت خود را حفظ نمود از اعدام آنها هم ابا و امتناعى ندارند همچنین براى حفظ موقعیت خود زنهاى خوشگل خویش را براى اجانب مى‏برند و خود نیز دست به زنا مى‏زنند و مرتکب اعمال بى‏ناموسى و شهوت‏پرستى مى‏گردند و دین و شرافت خود را زیر پا مى‏گذارند و آن وقت مى‏گویند هدف مقدس است. پرونده‏سازى مى‏کنند اسمش را قانون مى‏گذارند. نفس مردم را قطع مى‏کنند نامش را سیاست مى‏گذارند پس شما چطور مى‏خواهید جلو کمونیست را بگیرید. این اعمالى که خود انجام مى‏دهید و مردم را زودتر کمونیست مى‏کنید و با تبلیغات سوء خود سر مردم کلاه مى‏گذارید و ملتى را براى حفظ موقعیت خویش به کشتن مى‏دهید. این سیاست شما برخلاف دین و قرآن است) ناطق سپس از قیام حضرت امام حسین در راه اعتلاى دین مبین اسلام سخن گفت و در ساعت 22 جلسه مزبور خاتمه یافت.

ریاست بخش بایگانى از لحاظ موضوعى بهره‏بردارى شد عین اطلاعیه جهت هرگونه اقدام مقتضى به اداره دوم ارائه شود 17/4/41