نقش دربار در انتخاب نمایندگان مجلس


2343 بازدید

شماره: 972 / 316 تاریخ: 8/3/40
موضوع: اظهارات سپهبد علوی‌مقدم
سپهبد علوی مقدم وزیر اسبق کشور به دوستان نزدیک خود اظهار داشته متأسفانه نمی‌تواند ثابت کند که طی چند ساله گذشته چه وجوهی به اعلیحضرت همایون شاهنشاه پرداخت کرده ولی دو رقم یکی هفتصد و پنجاه میلیون ریال و دیگری سیصد میلیون ریال را که به حساب اعلیحضرت همایون شاهنشاه ریخته می‌تواند اثبات کند زیرا شماره حسابهای مربوطه را در دست دارد و اضافه کرده اگر بخواهند او را فدای راه سیاست کرده و در پرونده انتخابات متهم و تحت تعقیب قرار دهند لیستی را که به خط سلیمان بهبودی رئیس دفتر مخصوص است ارائه داده و ثابت خواهد کرد که نمایندگان مجلس بیستم چگونه از طرف دربار شاهنشاهی تعیین شده‌اند و بهبودی هم مسلماً خواهد گفت که چه مقامی لیست نمایندگان دوره بیستم را به مشارالیه دیکته نموده است.


نقش دربار در انتخاب نمایندگان مجلس