استادان لژ بزرگ


1583 بازدید

 


12/47

ترجمه

به ساعت 15 روز شنبه اول مارس 1969 مراسم تقدیس لژ بزرگ ایران در تهران انجام گردید. از لژ بزرگ ملى فرانسه برادران بسیار محترم زیر طبق دعوت برادران ایرانى در این تشریفات حضور داشتند :

برادر بسیار محترم ارنست وان هک استاد

اعظم

برادر بسیار محترم آلک پارکر1 معاون ستاد

اعظم

برادر بسیار محترم شارل ویورل2 بزرگ

سرپرست اول پیشین

لژ بزرگ ایران شامل تمام لژهاى بنایان آزاد منظم در ایران، لژهاى منظم لژ بزرگ ناحیه‌اى ایران تابع لژ بزرگ اسکاتلند و لژهاى منظم لژ بزرگ ناحیه‌اى ایران تابع لژ بزرگ ملى فرانسه و همچنین لژهاى منفرد تابع لژهاى بزرگ متحده آلمان مى‌باشد.

از این رو هنگام انجام دادن تشریفات تقدیس لژ بزرگ ایران برادر بسیار محترم سر رونالد اوریوئینگ استاد اعظم لژ بزرگ اسکاتلند در کرسى حضرت سلیمان قرار گرفت. برادر بسیار محترم ارنست وان هک در کرسى بزرگ سرپرست اول تقدیس کننده و برادر بسیار محترم ورنر رومر استاد اعظم لژهاى بزرگ متحده آلمان در کرسى بزرگ سرپرست دوم تقدیس کننده قرار گرفتند.

پس از انجام یافتن تشریفات تقدیس لژ بزرگ ایران برادر بسیار محترم ورنر رومر استاد اعظم لژهاى بزرگ متحده آلمان تأسیس لژ بزرگ ایران را اعلام سپس برادر بسیار محترم وان هک تشریفات استقرار برادر بسیار محترم شریف‌امامى را در کرسى حضرت سلیمان به عنوان استاد اعظم لژ بزرگ ایران انجام داد.

پس از انجام گرفتن تشریفات برادران بسیار محترم زیر : برادر بسیار محترم دکتر سعید مالک استاد سابق لژ بزرگ ناحیه‌اى

برادر بسیار محترم محمد ساعد

برادر بسیار محترم عباس هویدا

برادر بسیار محترم دکتر حسن امامى

به سمت بزرگ استادان پیشین لژ بزرگ ایران انتخاب شدند.

همچنین برادران بسیار محترم زیر :

سراور یوئینگ ـ ارنست وان هک و ورنر رومر به سمت استادان اعظم افتخارى لژ بزرگ ایران منصوب و مدال لژ بزرگ به آنان اهدا گردید.

تشریفات انحلال لژ بزرگ ناحیه‌اى ایران تابع لژ بزرگ ملى فرانسه بروز چهارشنبه 26 فوریه 1969 در طهران انجام شد در این تشریفات برادر بسیار محترم وان هک مدال شایستگى ماسونى لژ بزرگ ملى فرانسه را به برادر بسیار محترم دکتر سعید مالک اعطا نمود.

در خاتمه زاید است که از پذیرایى گرمى که در ایران از برادران ما بعمل آمد ذکرى بشود زیرا تمام کسانى که از مهمان‌دوستى بى‌نظیر ایرانیان آگاهى دارند مى‌دانند که مهمان‌نوازى برادرانه از این بهتر امکان‌پذیر نبود.1ـ اِى ـ تى (آلک) پارکر از اعضاى لژ اعظم اسکاتلند و معاون استاد اعظم لژ بزرگ ملى فرانسه بود و در بعضى از لژهاى فراماسونرى ایران نیز عضویت افتخارى داشت که یکى از آنها لژ ابن‌سینا مى‌باشد.

اسناد ساواک ـ پرونده انفرادى2ـ شارل ویورل از اعضاى شبکه بین‌المللى فراماسونرى بود که در لژ بزرگ ملى فرانسه و لژ اعظم اسکاتلند فرانسوى، عضویت داشت.

او که عضویت افتخارى لژهاى : مولوى و سعدى را داشت و براى مراسم تقدیس لژ بزرگ ایران، به تهران آمده بود، به عنوان نماینده لژ بزرگ ایران در لژ بزرگ ملى فرانسه نیز، مسئولیت داشت.

اسناد ساواک ـ پرونده انفرادى
 

 


استادان لژ بزرگ