برخورد شدید ساواک با عاملین توزیع فتوای آیت الله گلپایگانی در مورد مصرف گوشتهای وارداتی


2144 بازدید

برخورد شدید ساواک با عاملین توزیع فتوای آیت الله گلپایگانی در مورد مصرف گوشتهای وارداتی


رمز شود

شماره : 719/312 تاریخ 2/2/53

از : مرکز

به : کلیه ساواکها(بغیر از اردوگاه شمال)



آیت‏اله گلپایگانى فتوائیه‏اى در مورد گوشت سرد داده و در آن اعلام نموده است، گفته اشخاص غیرموثق و مجهول‏الحال در مورد شرعى بودن ذبح اعتبار ندارد و گوشتهایى که از بلاد کفار وارد میشود حرام است و باید از خریدوفروش و خوردن آن اجتناب نمود. بفرموده در منطقه هر کسى فتوائیه مذکور را در اختیار داشت و یا توزیع مینمود دستگیر و نتیجه اعلام.

ثابتى

2/3

وثوقى

2/2/53

از طرف رئیس اداره یکم عملیات و بررسى ـ عطارپور 2/2

9292 بایگانى شود

مراتب در ساعت 0900 روز 2/2/53 در ساواک تهران آقاى... تلفنگرام گردید.