طرح تضعیف آیت الله گلپایگانی


1510 بازدید

طرح تضعیف آیت الله گلپایگانی
درباره : آیت‏اله سید محمدرضا گلپایگانى بازگشت به 3264/21 ـ 9/9/46از : اداره کل سوم تاریخ 12/9/46

به : ریاست ساواک قم شماره : 61192/316خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به تعیین صحت و سقم موضوع تحقیق بیشترى معمول و در صورت صحت افرادى که در منزل گلپایگانى ناظر جریان بوده‏اند شناسائى و معرفى نمایند ضمنا چون درنظر است با تهیه طرحى موجبات تضعیف نامبرده و فرزند وى فراهم شود در این مورد پیشنهادات و نظرات آن ساواک را سریعا اعلام نمایند.

مدیر کل اداره سوم. مقدم1

از طرف ثابتى 11/9/46

مسئول بررسى ـ ازغندىازغندى ، 5

رئیس بخش 316 ـ باصرى‏نیاباصرى‏نیا ، 5

رئیس اداره یکم عملیات و بررسى. ثابتى

--------------------------------------------1ـ همانطور که ملاحظه مى‏فرمایید، مقدم مدیرکل اداره سوم ساواک که مترصد بروز بهانه‏هایى بوده است تا بدان وسیله شانتاژهاى سیاسى خود را علیه آیت‏اللّه‏ گلپایگانى و بیت معظم‏له ادامه دهد. به طور جد پیگیر موضوع شده است. برابر سند شماره 61484/316 ـ 26/9/46 از رییس ساواک قم مى‏خواهد نتیجه اقدامات معموله آن ساواک را در برخورد با آیت‏اللّه‏ گلپایگانى، سریعا اعلام نمایند.