عضویت محمد رضا پهلوی در تشکیلات فراماسونری


1971 بازدید

بسیاری از حقایق مربوط به دربار پهلوی و وابستگی‌ها و انحرافات افراد خاندان سلطنتی همواره جزو اسرار بوده است. مع‌الوصف گاهی اختلاف و نزاع میان آنان سبب افشاء این اسرار می‌گردید. سند زیر آشکارا از عضویت محمد‌رضا پهلوی در تشکیلات فراماسونری پرده بر می‌دارد.


عضویت محمد رضا پهلوی در تشکیلات فراماسونری