سفر حمیدرضا پهلوی و قاچاقچیان به کویت


2742 بازدید

سند زیر نیز از جمله اسنادی است که نشانگر نقش مستقیم خاندان پهلوی در وارد کردن هرویین به کشور می باشد .


سفر حمیدرضا پهلوی و قاچاقچیان به کویت