دعوت به اسرائیل


1381 بازدید

دعوت به اسرائیل
رونوشت نامه شماره 520-6/5/42 اقای دکتر تیموری

وزارت امور خارجه

احتراما به استحضار می رساند

روز 31/4/1342 هفده نفر از روسای سازمانهای اصلاحات ارضی وزارت کشاورزی مناطق مختلف کشور به سرپرستی اقای مهندس ابوالقاسم دهبد معاون سازمان اصلاحات ارضی بنا به دعوت دولت اسرائیل برای دیدن یک دوره یک ماهه وارد تل اویو شدند

ضمنا به طوری که از وزارت امور خارجه اسرائیل اطلاع می دهند روز چهار دهم مرداد 1342 اقای مهندس اصفیا مدیر عامل سازمان برنامه برای مدت پنج روز به اسرائیل خواهند امد .

دکتر ابراهیم تیموری