اولین عکس امام خمینی در روزنامه پس از 17 سال ممنوعیت


اولین عکس امام خمینی در روزنامه پس از 17 سال ممنوعیت