جاسوس روسیه در ارتش شاهنشاهی


1715 بازدید

جاسوس روسیه در ارتش شاهنشاهی
ساواک در سند زیر از حضور یک افسر پیشین تزاری که به کار جاسوسی در ارتش ایران اشتغال دارد، خبر داده است.