ارسال تریاک به دربار شاهنشاهی!


2487 بازدید

ارسال تریاک به دربار شاهنشاهی!
گزارش محرمانه زیر از تصدی بزرگترین شبکه قاچاق مواد مخدر در ایران توسط اشرف پهلوی حکایت دارد