هشتم بهمن 1389 سالروز مرگ داریوش همایون

کارگزار پشیمان رژیم پهلوی


2793 بازدید
داریوش همایون

داریوش همایون در خاطرات خود که سالها پس از سقوط رژیم پهلوی منتشر شد ضمن انتقاد صریح از سیاست های شاه تلاش کرد از مسئولیت های مشترکی که در تحکیم مبانی رژیم شاه بر عهده داشت فاصله بگیرد 


کارگزار پشیمان رژیم پهلوی