مشاغل در دوره قاجار


1984 بازدید

مشاغل در دوره قاجار
۱- پارچه فروشی در بازار دوره قاجار
۲- کارگر ساختمانی در تهران قدیم
۳- ماست فروشان دوره گرد