حمایت مردم از آیت الله فلسفی


1568 بازدید

حمایت مردم از آیت الله فلسفی


موضوع: روحانیون

شماره : 1487/ 313 تاریخ 6/5/42این روزها دسته دسته از نمایندگان اصناف و بازاریها و حتى دانشجویان دانشگاه بمنزل فلسفى و عباسعلى اسلامى و دیگر روحانیونى که از زندان آزاد شده رفته و نسبت به آنها ابراز حمایت و پشتیبانى مى‏کنند و در این ملاقاتها اکثر مردم گریه کرده و از اینکه بدروغ اتهام خیانت بآیت‏اللّه‏ خمینى زده و او را در زندان نگاهداشته‏اند اظهار عصبانیت مینمایند. چند نفر از بازاریها میگفتند تا شش ماه قبل فلسفى مورد نفرت مردم و راشد مورد احترام آنها بود و از روزیکه فلسفى تغییر روش داده و از دستگاه حاکمه انتقاد مى‏کند احترام فوق‏العاده‏اى پیدا کرده و برعکس، راشد که در مسجد سپهسالار مطالبى در حمایت از دستگاه حکومت بیان کرد مورد نفرت مردم قرار گرفته و از ترس افکار عمومى قدرت ظاهر شدن بین مردم را ندارد.

بخش مذهبى 7/5

در پرونده فلسفى ـ واعظ بایگانى شود 13/5

گیرندگان: سه نسخه در بخش 312 ـ اداره سوم ـ اداره دوم