عزل ظل السلطان - نخستین دستاورد انقلاب مشروطیت برای مردم اصفهان


عبدالمهدی رجائی
698 بازدید
ظل السلطان

عزل ظل السلطان - نخستین دستاورد انقلاب مشروطیت برای مردم اصفهان

  انقلاب مشروطیت برای هر یک از شهرهای ایران یک معنای جداگانه داشت اگر چه اشتراکاتی نیز در میان بود. بالاترین نقطه اشتراک آن بود که بعد از این شاه همه کاره نیست. مجلس شورایی تشکیل می شد که در تصمیمات خرد و کلان کشوری صاحب رای بود. خصوصاً آن که وزرای شاه را مورد سوال قرار می داد. از آن مهم تر راجع به حکام شهرها از وزارت داخله پرسش می کرد. این که چرا فلان حاکم مورد رضایت مردم نیست. از نخستین دستاوردهای انقلاب مشروطیت برای مردم اصفهان عزل مسعود میرزا ظل السلطان بود. در 21 محرم 1325 هنگامی که ظل السلطان برای تاج گذاری محمدعلی شاه به تهران رفته بود، حرکتی در اصفهان به وجود آمد . جمعیت به خروش آمد و بازارها بسته شد. مردم یک صدا گفتند دیگر ظل السلطان را نمی خواهیم. بازارها را بستند. دو هفته در میدان نقش جهان بست نشستند و بعد از صدها تلگراف به تهران بالاخره مجلس ظل السلطان را از حکومت اصفهان عزل کرد و نظام السلطنه را به جا ی او حکومت اصفهان داد. از یاد نبریم تا آن لحظه ظل السلطان 35 سال بود که حکومت اصفهان داشت. این گزارش ماجرا از زبان روزنامه جهاد اکبر است....


روزنامه جهاد اکبر