عکس - سران کشورهای عضو سنتو


1534 بازدید

سران کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه در حاشیه برگزاری کنفرانس پیمان سنتو درکراچی (5/10/1347)1.اردشیر زاهدی 2. سلیمان دمیرل (نخستوزیر ترکیه) 3.احسان صبری (وزیر خارجه ترکیه) 4. محمدرضا پهلوی 5. محمد ایوب خان (رئیس جمهور پاکستان)