دوستان کله پاچه‌ای!


1601 بازدید

موضوع: اظهارات منوچهر قیایی درباره ورود آقای اردشیر زاهدی

روز 29/11/45 منوچهر قیایی از دوستان بسیار نزدیک اردشیر زاهدی می‌گفت سال گذشته موقعی که اردشیر زاهدی برای چند روزی به ایران آمده بود در ساعت ورود به فرودگاه فقط 8 نفر از دوستان و رفقای او به استقبال آمده بودند و شایعه‌ای که در آن زمان مبنی بر وجود اختلاف بین دربار و اردشیر زاهدی وجود داشت مانع شده بود که بقیه دوستان و آشنایان و دولتی‌ها به استقبال او بیایند و این هشت نفر در آن سال مستقیماَ از فرودگاه به حصارک رفتیم و چون نزدیک صبح بود کله پاچه‌ای تهیه کرده با هم خوردیم. در بازگشت اخیر اردشیر زاهدی در فرودگاه آنقدر جمعیت زیاد بودکه موجب تعجب خود او شده بود و مقامات عالی‌رتبه دولت کوشش می‌کردند خود را بیشتر به اردشیر زاهدی نزدیک کنند ولی زاهدی در حالی که نخست‌وزیر هم حضور داشت خطاب به من گفت دوستان کله‌پاچه‌ای من کجا هستند آنها به درد می‌خورند. نخست‌وزیر و دیگران از این بیان او متعجب شده بودند.
نظریه رهبر عملیات: ممکن است صحیح باشد.


دوستان کله پاچه‌ای!