انعام روضه خوانهای تکیه نایب‏السلطنه در سال 41


2057 بازدید

عزاداری در دوره ناصری از رونق و جلوه خاصی برخوردار بود. برگزاری مجالس روضه‏خوانی مانند عزاداری در تکیه مرحوم نایب‏السلطنه، گویای این است که روضه‏خوانان پشت سر هم منبر می رفتند و ذکر مصیبت اهل بیت عصمت و طهارت را برپا می داشتند.

 

در دوره قاجاریه این عزاداریها، وسعت بیشتری یافت و حتی برای آن که مردم را به شرکت در این مجالس تشویق کنند، میان مردم شاهی سفید، پنجشاهی و دهشاهی توزیع می‏‏کردند. سند زیر، که در موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران موجود است، به انعام پرداختی روضه‏خوانها طی دهه محرم اشاره دارد.
 
             صورت انعام روضه‏خوانها در تعزیه‏داری صبیه مرحوم نایب‏السلطنه در غره محرم 1341 لغایت دهم
              10 شب
              قدیمی‏ها 155 تومان:
              جناب حاج شیخ مهدی سلطان 10 تومان؛ آقا میرزا عبدالله بیک 7 تومان؛ آقا میرزا حسنعلی شریف 10 تومان؛ آقا شیخ علی معین 7 تومان؛ حاج سید محمدباقر دست‏غیبی7 تومان؛ آقا شیخ حسین اعتماد 6 تومان؛ آقا سید آقای صدر 7 تومان؛ نقیب‏السادات 5 تومان؛ آقا سید حبیب افتخار 5 تومان؛ شمس طالقانی 5 تومان؛ اعتماد مضروب4 تومان؛ آقا شیخ محمود جمارانی 4 تومان؛ حاج سید جواد سلطان 5 تومان؛ آقا سید باقر جندقی 5 تومان؛ آقا سید یحیی کاشانی 5 تومان؛ آقا میرزا عبدالله نیمتاج 5 تومان؛ آقا سید رضای بدیع 4 تومان؛ آقا سید جواد مداح 2 تومان؛ درویش عبدالله 2 تومان؛ آقا سید صالح صدیق 5 تومان؛ آقا میرزا محمد واعظ ملک‏المحققین 5 تومان؛ امجدالواعظین 5 تومان؛ حسام‏الواعظین 2 تومان؛ مجدالذاکرین ؛ آقا میرزا حبیب‏الله شمس 5 تومان؛ درویش‏الشریعه 4 تومان. (از بابت وجه 1 تومان، معمول شمیران 3 تومان)؛ آقا شیخ جواد عراقی 7 تومان؛ میرزا علیرضا 2 تومان؛ آقای صمصام 4 تومان؛ آژانها 5 نفر 10 تومان.
              جدید 59 تومان:
              آقای صمصام؛ آقا سید مرتضی عزب 7 تومان؛ صدرالمحققین 5 تومان؛ معتضدالاسلام 5 تومان؛ آقا سید محمود 4 تومان؛ آقا سید تقی اشرف 3 تومان؛ شیخ ابراهیم 5 تومان؛ سید صادق افتخار 3 تومان؛ آقای لسان4 تومان؛ زمان‏المتکلمین 4 تومان؛ شیخ سیدیوسف که کار و نقد شده 4 تومان؛ مجدالذاکرین 5 تومان؛ حاجی واعظ 5 تومان؛ آقا سید عباس جوانشیری 4 تومان؛ شیخ کرنا 1 تومان.
              مسجد یونس خان 15 تومان؛ اجزاء آبدارخانه 15 تومان؛ علیرضابیک 1 تومان؛ اسماعیل نقی و غلامعلی میرزا آقا 4 تومان؛ پنجشاهی 8تومان.
              انعام آدم روضه‏خوانها عجالتا 5 تومان.


موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران