مبادله تیم‌های ورزشی بین ایران و اسرائیل


1842 بازدید

مبادله تیم‌های ورزشی بین ایران و اسرائیل
گیرنده: اداره کل سوم تاریخ: 9/7/43
فرستنده: دفتر معاونت امنیت داخلی شماره: 202

به منظور بررسی مسئله مبادله تیم‌های ورزشی بین ایران و اسرائیل کمیسیونی تحت نظر معاونت امنیت داخلی و شرکت‌کنندگان زیر در تاریخ 1/7/43 تشکیل شد.
نماینده اداره کل سوم
نماینده اداره کل دوم
نماینده اداره کل هفتم
اینک نظر کمیسیون: شکی نیست که هر چه بیشتر روابط بین ایران و اسرائیل آشکار شود باعث رنجش بیشتر کشورهای عربی خواهد شد. چون این کیفیت بر رهبران سیاسی کشور پوشیده نیست میزان روابط با اسرائیل یا میزان اختفای این روابط بسته به دیرکتیو اساسی است که از طرف رهبران سیاسی صادر شود.
از طرف دیگر مبادله تیم‌های ورزشی یا هنری فقط جزئی از روابط بین ایران و اسرائیل را تشکیل می‌دهد. یعنی این روابط از طریق بعضی وزارتخانه‌ها نیز برقرار است (مانند وزارت کشاورزی) که تقریباً به شکل آشکار درآمده و ادامه دارد بنابراین اگر بنا است تصمیمی در زمینه روابط ایران و اسرائیل گرفته شود این تصمیم بایستی فراگیر بوده و کلیه روابط سایر مؤسسات و وزارتخانه‌ها را نیز شامل شود و الا فایده‌ای که انتظار می‌رود از محدود کردن مبادله تیم‌‌های ورزشی حاصل شود به دست نخواهد آمد.
رئیس کمیسیون
نماینده اداره کل دوم
نماینده اداره کل سوم
نماینده اداره کل هفتم
سرتیپ آیرملو