تجمع طرفداران شاه در یک میدان پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲


1659 بازدید

تجمع طرفداران شاه در یک میدان پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲