اردشیر زاهدی در کنار پدرش فضل الله زاهدی در آشوبهای کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲


3028 بازدید


اردشیر زاهدی در کنار پدرش فضل الله زاهدی در آشوبهای کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲