تصویب یک حکم ضد اسلامی در دادگستری رژیم شاه


1993 بازدید

تصویب یک حکم ضد اسلامی در دادگستری رژیم شاه
سند زیر حاکی از نگرانی گزارشگری است که خبرتصویب یک حکم ضد اسلامی در دادگستری رژیم شاه را به مافوق خود گزارش کرده است.