اختلاس


1697 بازدید

اختلاس
شماره: 429 تاریخ: 5/5/42
موضوع: دکتر پیراسته

شایع است آقای دکتر پیراسته در پست استانداری فارس و اخیراً در وزارت کشور مرتکب اعمال زیر گشته است:
1ـ حسب‌ الامر جهان مطاع ملوکانه هفتصد‌هزار تومان از محل پذیره نفت برای ساختمان اسکان عشایر فارس تعیین گشته که مقرر می‌گردد تحت نظر کمیسیونی که ریاست آن با تیمسار سرلشکر همت بوده انجام پذیرد.
ابتدا بدون دخالت تیمسار نامبرده ساختمان‌های مخصوصی می‌نمایند که چون دزدی در آن زیاد شده ناچار به محو آن گردیده در این جریان پسر کسروی و پسر سرهنگ خداداد مداخلاتی داشته و چنانچه از تیمسار همت چگونگی پرسش شود حقایق را خواهند گفت بقیه پول هم معلوم نیست به چه مصرفی رسیده است.
2ـ غلامرضا خان ایلخان که از خاندان بزرگ فارس می‌باشد و کاندید انتخابات بوده دویست هزار تومان گرفته او را به نمایندگی مجلس اخیر انتخاب کرده؛ در این جریان فرماندار محل نیز دخالت داشته و یک حلقه انگشتر مبلغ چهل و پنج هزار تومان برای دکتر پیراسته خریداری و تقدیم می‌دارند. چنانچه از غلامرضا ایلخان در محیط محرمانه تحقیق شود حقایق را خواهند گفت. ضمناً این شخص مورد شناسایی و عنایت اعلیحضرت همایون شاهنشاهی نیز می‌باشد.
3ـ از غلامرضا حکیمی (مقبل‌ السلطان) نیز پنجاه هزار تومان وجه نقد و یک حلقه انگشتر نیز به مبلغ پنجاه هزارتومان گرفته به نمایندگی مجلس انتخاب شده که اغلب اهالی شیراز از این جریان مطلع می‌باشند.
4ـ دویست هزار تومان به نام ساختمان ولایتعهد وسیله جمعیتی در شهرداری شیراز جمع‌آوری شده که بالا کشیده‌اند و کوچکترین ساختمانی نکرده‌‌اند.