ادامه تظاهرات مردم در 16 خرداد 1342


ادامه تظاهرات مردم در 16 خرداد 1342

بر اساس اسناد بدست آمده از ساواک تظاهرات مردم در فردای روز 15 خرداد همچنان در سطح محدود تری ادامه پیدا کرده است. تظاهرات پنجاه هزار نفری در بازار تهران در فردای قیام 15 خرداد


تلاش برای برگزاری مراسم بزرگداشت شهدا 15 خرداد در سوم و هفتم و چهلم آنها