نصیحت آیت الله فلسفی به اولیاء دانشگاه شیراز


1453 بازدید

نصیحت آیت الله فلسفی به اولیاء دانشگاه شیراز


آقاى فلسفى واعظ در شب چهارم و پنجم سخنرانى خود در شیراز به امور دانشگاه شیراز و تدریس اشاره کرده که البته عین عبارات او را باید از نوارهائیکه در شیراز موجود است شنید اما آنچه میگویند اظهار داشته چنین است. شب اول تذکر داده که علم و ایمان دو شرط اساسى سعادت مملکت است و آرزوى ما این است که جوانان این مملکت عالم و با ایمان بار آیند تا وقتى وارد کارهاى اجتماعى میشوند احتیاجى بوضع قانون مبارزه با فساد نداشته باشیم. شب دوم بصورت تذکر باولیاء دانشگاه اظهار داشته که شما وظیفه بزرگى بعهده دارید اکنونکه در دانشگاه انجمن قلم، ویلن، ساز، رقص و غیره دارید در ردیف این انجمن‏ها انجمن براى فضیلت و ایمان تاسیس کنید و جوانانرا درستکار و با فضیلت بار بیاورید که بدرد مملکت بخورند و مملکت را بى نیاز از مستشارهاى خارجى سازند بلکه بخارج مستشار بفرستید. دانشگاه از نظر علمى تحقیق کند چطور شد جمعى از دانشجویان که در مسابقه اختصاصى دانشگاه شیراز قبول شده‏اند و ورودى را داده‏اند پس از برگزارى مسابقه سراسرى پول خود را پس گرفته‏اند و از ادامه تحصیل در این دانشگاه خوددارى کردند. البته بعضى براى آنکه کم بضاعت بوده‏اند. و بعضى براى آنکه نزد اولیاء خود باشند و بعضى بعذر اینکه در این دانشگاه بمبانى دینى زیاد متوجه نمیشود.

[دستخط محمدرضا پهلوى] سازمان امنیت اقدام کند.