احتمال حمله دانشجویان ایرانى مقیم پاکستان به سفارت شاهنشاهى ایران در اسلام‏آباد


1402 بازدید

احتمال حمله دانشجویان ایرانى مقیم پاکستان به سفارت شاهنشاهى ایران در اسلام‏آباد
دانشجویان ایرانى دانشگاه مهندسى لاهور (پاکستان) که بدنبال حمله سرکنسولگرى شاهنشاهى در آن شهر توسط پلیس آنکشور دستگیر شده بودند پس از مدتى کمتر از 72 ساعت از زندان آزاد شدند. دانشجویان مذکور در صدد هستند به سفارت شاهنشاهى ایران در اسلام‏آباد نیز حمله نمایند ولى تاریخى براى این اقدام خود تعیین نکرده‏اند. دانشجویان مورد بحث در نظر دارند چنین اقدامى را غافلگیرانه انجام دهند.ارزیابى خبر

خبر صحت دارد.

اقدامات انجام شده مراتب به نخست وزیرى اعلام و وزارت امور خارجه اعلام گردیده است.سلطانى 5/11/57* به نوشته نشریه ایرانشهر امروز (5/11/57) عده‏اى از دانشجویان مسلمان ساختمان کنسولگرى ایران در لندن را به اشغال خود در آوردند. «به فاصله کوتاهى پس از ورود دانشجویان به کنسولگرى پلیس مستقر در محل با بى سیم کمک خواست و حدود 100 نفر پلیس به محل رسیدند و با دانشجویان گلاویز شدند... حدود 15 نفر از دانشجویان مضروب و زخمى شدند که سه تن از آنان به وسیله پلیس دستگیر شدند.» با دخالت سرکنسول دانشجویان آزاد و پلیس آن ناحیه را ترک کرد. (ش 15، به تاریخ 13/11/57، ص 4)

روزنامه اطلاعات نیز در شماره امروز خود خبر اشغال کنسولگرى ایران در حیدرآباد هند را داد که «دانشجویان پس از اشغال کنسولگرى، سرکنسول را گروگان گرفتند. دانشجویان در حالى که شعارهایى علیه شاه و دولت شاپور بختیار مى‏دادند، پرچم جمهورى اسلامى ایران را بر فراز کنسولگرى به اهتزاز در آورند.» عکس امام نیز جاى عکس شاه و خانواده‏اش را گرفت. (ش 15769، ص 2)