رکورد دار خاطره نویسی روزانه

قهرمان میرزا سالور ملقب به عین السلطنه

روایتگر زندگی و زمانه چهار پادشاه قاجار


قهرمان میرزا سالور ملقب به عین السلطنه

قهرمان میرزا سالور ملقب به عین السلطنه  متولد 1288ق/ 1250ش - درگذشته 1364ق/ 1324ش دومین فرزند ذکور شاهزاده عبدالصمد میرزا عزّالدوله پسر محمد شاه قاجار؛ یعنى برادرزاده ناصرالدین شاه . گرچه او طى عمر هفتاد و چند ساله خود مصدر شغل مهمى نشد.اما بواسطه آنکه سواد ادبى مناسب داشت و زبان انگلیسى را به خوبى می دانست؛از یازده - دوازده سالگى (1299ه‍ ق) که پدرش (عزّالدوله) حکمران همدان بود، آغاز به (روزنامه) نویسى (خاطرات روزانه) کرد و این کار را به طور منظّم با پشتکارى مؤظّفانه، جز چند فترت لابدّىِ کوتاه مدت، تا آخر عمر ادامه داد.

او درجوانی وارد نظام شد و لقب آجودان حضور گرفت. پدرش عزالدوله رادر حکومتهای کوتاه مدتش برقزوین،همدان و زنجان همراهی نمود. پس از مشروطه به منطقه الموت رفت که در آنجا املاکی داشت و 12 سال ساکن منطقه بود اما علی اصغر خلعتبری ساعدالدوله فرزند محمدولی خان سپسالارتوانست او را از املاکش براند. بناچار او به تهران آمد و بقیه عمررا بادرآمد اندک روزگارگذراند.سه بارازدواج کرد که حاصلش سه دختر؛نزهت الملوک، حورالعین (قمرالدوله)،زینب خانم (عین الملوک) و دو پسر به نام های عباس و مسعود سالور بود. قهرمان میرزا سالوردر نهم مهرماه  1324 در اثر بیماری در تهران درگذشت.  قهرمان میرزا سالور در دوران میان سالی


قهرمان میرزا عین السلطنه و پسرش عباس میرزا سالور


نفرسوم از راست قهرمان میرزا سالور و پسر کوچکش عباس میرزا در کنارش