نامه رئیس ساواک به ادارات تابعه در چند شهر


2232 بازدید

نامه رئیس ساواک به ادارات تابعه در چند شهر
تلگرافات صادره

به : ساواکهاى مشهد. تبریز. شیراز. اصفهان. قم. کرمان

از : اداره کل سوم شماره : 54996/316 تاریخ 26/11/44چون روز 27/11/44 مصادف با دومین سال واقعه مسجد فیضیه قم میباشد دستور فرمائید با همکارى مأمورین انتظامى محل دقیقا مراقبتهاى لازم بعمل آورده و نتیجه را سریعا اعلام دارند.

مقدم

از طرف 26/11

26/11 26/11/44 54996/316