آمریکائیها میخواهند !


1625 بازدید

درباره : اظهارات عمیدى نورىاز : 20 ه/ 5 تاریخ 8/12/45

به : 322 شماره : 30456/20ه5ساعت 1900 روز چهارشنبه 26/11/45 در منزل آقاى عمیدى نورى1 عده‌اى از دوستان او جمع بوده‌اند و درباره مالیاتهائى که از طرف دولت اخیرا تصویب شده مذاکره و بحث بوده. ابوالحسن عمیدى نورى ضمن اظهارات خود گفته است که آموزگار وزیر دارائى که زنش خارجى است یک پاسپورت داخلى و یک پاسپورت خارج دارد و نیز داراى یک دفتر مهندسى مشاور است که تاکنون 50 ملیون حق و حساب گرفته ولى یک خانه در این مملکت درست نمیکند عمیدى نورى میگوید مینوت لایحه مالیات را نیز آمریکائیها تهیه کرده و بدست آموزگار داده‌اند که قرائت نماید و از مجلس بگذراند و شاه نیز مجبور است این لوایح را قبول کند زیرا آمریکائیها میخواهند و پشت این لایحه ایستاده‌اند ومیگوید پدر این ملت سوخته است خواه تصویب شود و خواه نشود. نظریه رئیس ساواک شمیرانات : در این جلسه باقر خواجوى نیز حضور داشته است. منبع عضو انجمن محلى است و با عمیدى نورى آشنائى دارد و بعضا این قبیل اطلاعات را از جلسات خصوصى اشخاص میدهد و از آقاى عمیدى نورى نیز گفتن این مطالب بعید بنظر نمیرسد.

رونوشت برابر اصل است. اصل این اطلاعیه در پرونده وزارت دارایى است رونوشت در

پرونده دکتر جمشید آموزگار وزیر دارایى بایگانى شود. 12/12/451ـ ابوالحسن عمیدى نورى مازندرانى فرزند محمد رضا عمید الشعرا به سال 1282ش در تهران چشم به جهان گشود. تحصیلات ابتدائى را در دبیرستان دارالفنون گذراند و از دانشکده حقوق لیسانس گرفت. چندماهى به دعوت داور، دادیار دادسراى استان تهران شد. خدمات مطبوعاتى را از سال 1301ش شروع کرد. و با روزنامه هاى «ستاره ایران»، «کار» ، «وطن» همکارى داشت چندى نیز سردبیر «ستاره ایران» و «توفان» بود. در سال 1320ش مدتى نیز سردبیرى روزنامه «ستاره» را به عهده گرفت و در سال 1321ش روزنامه «داد» را منتشر ساخت که تا سال 1340 ش ادامه یافت عمیدى نورى در شهریور 1332ش در کابینه سرلشگر زاهدى به سمت معاونت نخست وزیر و سرپرستى اداره کل تبلیغات منصوب گردید. در دوره‌هاى هجدهم و نوزدهم انتخابات مجلس شوراى ملى از بابل به مجلس راه یافت. از جمله آثار او: آذربایجان دمکرات، تخت جمشید، جرم و مجازات. منابع: گروه مولفان با مقدمه غلامحسین صالحیار، چهره مطبوعات معاصر،تهران،پرس اجنت، 1351ش؛ فهرست اسامى و مشخصات نمایندگان 24 دوره مجلس شوراى ملى، دفتر انتخابات وزارت کشور، نشریه 5، 1368ش؛ مشار، خانبابا، مولفین کتب چاپى فارسى و عربى، ج 1، تهران، بى نا، 1340ش مهجورى، اسماعیل، دانشمندان و رجال مازندران، بى جا، شرق، 1353 ش، خاطرات عمید نورى، تهران، مؤسسه تاریخ معاصر، ج اول، 1381
 


آمریکائیها میخواهند !